อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวิตและความตาย)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 M.A.(Psychology)  Marathada university
 Ph.D.(Psychology)  Marathada university
พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.นวลวรรณ พูลวสุวรฉัตร
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
  พธ.บ.(ครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
  M.A.(Clinical psychology) Marathada university ๒๕๓๕
 Ph.D.(Clinical psychology) Marathada university ๒๕๔๐
ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๖
 M.A.(Clinical psychology)

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

 Marathwda university

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๒๕๓๘

 

  Ph.D.(Psychology) Marathada university ๒๕๔๗
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  กรุงเทพ  ๒๕๓๕
 ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๓
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)(International program)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –