ผู้บริหาร

คณบดี(Dean)

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Phrakrusangharak Ekkapat Abhichando
Dean

รองคณบดี(Deputy Dean)

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Phrasuthep Sutdhiyano
Vice-dean for Academic affairs
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Dr.Methapan Phothitheeraroj
Vice-dean for Administrative affairs

เลขานุการสำนักงานคณบดี
…………….
Secretary of Dean office

หัวหน้าภาควิชา(Head of Department)

พระมหาฉันท์ จิรเมธี, ผศ.
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
Phramaha Chan Jiramethi, Asst,Prof.
Head of Thai Department
พระวิเชียร ปริชาโน,ผศ.ดร.
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
Phra Vichain Parichano, Asst,Prof. Dr.
Head of Foreign Languages Department
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
Assoc,Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Head of Psychology Department

ผู้อำนวยการหลักสูตร(Program Directors)

รศ.ดร.ปรีชาคะเนตนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(ภาษาศาสตร์)
Assoc. Prof. Dr. Preecha Kanetnork
Director of Ph.D.(Linguistics) Program
รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(พุทธจิตวิทยา)
Asst.Prof. Dr. Siriwat Srikruadong
Director of Ph.D.(Buddhist Psychology) Program
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(ชีวิตและความตาย)
Ven.Ekkapatr Abhichando, Assoc.Prof.Dr.
Director of M.A.(Life and Death Studies) Program
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(พุทธจิตวิทยา)
Assoc,Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Director of M.A.(Buddhist Psychology) Program
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Dr.Sakchai Phosai
Director of M.A.in Linguistics
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Assoc. Prof. Nilrat Klinchan
Director of M.A.in English(International Program)
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี
(ภาษาอังกฤษ)(English program)
………………..
Director of B.A. in English (English Program)