การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการภาควิชาจิตวิทยา ภายใต้กิจกรรมเรื่อง

#การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์

และองค์กรบริหารภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ ท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวเปิดประธานโครงการ

และพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ให้โอวาท

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร พบป่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมพระสังฆาธิการ/ผู้นำส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนเขตพื้นที่อำเภอนากลางร่วมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่ผ่านมา จึงเป็นการขับเคลื่อนภาวะที่สูญเสียสู่ภาวะอิ่มอุ่นกรุณาด้วยหัวใจแห่งหนองบัวลำภู …การเดินทางภายในด้วยหัวใจแห่งพุทธะ !