การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

#โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

#ภายใต้กิจกรรมเรื่องการจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมจร วิทยาเขตอุบลราชธานี

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

#ในนามคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉันโท ขอกราบขอบพระคุณ/อนุโมทนากุศลเจตนา พระเดชพระคุณพระวชิรกิจโกศล,ดร.รองอธิการบดี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและ นพ.ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคุณหมอ,พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ในนามผู้บริหารขอขอบพระคุณคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทโธ,ผศ.ดร.

ได้นำทีมคณาจารย์และนิสิตลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์แล้วพร้อมกันนี้ได้เอื้อเฟื้อโปรดญาติโยมเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

#MCU