คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓) ของคณะมนุษยศาตร์

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

กิจกรรมมี ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า ทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก

และมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้อุปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์