ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ศึกษาดูงานนอกสถานที่)

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อ.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อ.สมนึก เขมาชีวะ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ – ๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านจินตกวีศรีสุพรรณ  ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูตร ที่อำเภออู่ทอง และขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน ที่อำเภอเมือง  เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะและได้รับการ่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยสำหรับการพูดและการเขียน และศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการนี้ ภาควิชาได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูไพศาลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมตตาให้ที่พักและจัดภัตตาหารถวายทั้งเช้า – เพล รวมถึงน้ำปานะ ตลอดโครงการ โดยมี ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นผู้ประสานงานดูแลโครงการ

ระหว่างโครงการ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนิสิตเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่ออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้วย