ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของคณะมนุษศาสตร์ ประกอบด้วย

Secretary of Dean office
นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์(ดิษฐ์),
พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mr.Pradit Senpanassak
General Service Officer
นายจักษฐาปนิษฐ์ ปุญญฤทธิ์(่จี),
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mr.Chakdhapanis Bunyarid
General Administration Officer
นายวัชระ สุวัฒน์(อาย),
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง)
Mr.Vatcha Suvat
General Administration Officer
สมศักดิ์ อติเมโธ,
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Ven. Somsak atimedho
Cooperator of M.A.(Buddhist Psychology) program
หน่อแสง อคฺคเสโน,
B.A. in Philosophy
M.A. in English (International Program)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Cooperator of Ph.D.(Linguistics)
Ven.Nawsaeng  Aggaseno
Coordinator of Ph.D.(Linguistics) 
นางสาวลลิตา พิมรัตน์(จิ๊บ),
B.A. in Business English
M.A. in Linguistics
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(English program)
Miss Lalita Pimrat
Cooperator of B.A. in English (English program)

Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program