คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา