สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๔๒ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔๑ รูป/คน
๒. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ รูป/คน
๓. เข็มเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ คน
ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ข่าวจาก: MCU TV-Channel