การวิจัยแบบผสมผสานวิธี

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การวิจัยแบบผสานวิธี” บรรยายโดย รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง A301-302 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

 

การวิจัยแบบผสานวิธี#1

 

การวิจัยแบบผสานวิธี#2

 

การวิจัยแบบผสานวิธี#3