เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

โครงการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ” บรรยายโดย รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มจร เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง A301-302 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ#1

 

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ#2

 

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ#3