อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

     ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และพระวิทูรย์  ฐานงฺกโร เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยกองการสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร มีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร มจร” โดยมีพระครูพิศาลสรวุฒิ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถวายรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กรมหาจุฬาฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารองค์กรนั้น

[huge_it_slider id=”10″]

ข่าวและภาพ : กองการสื่อสารองค์กร มจร.