เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

นายวัชระ  สุวัฒน์ นางสาวรัชดา  ลำประไพ และนางสาวนิจวรรณ  สุขใจ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยกองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวรูปภาพ: บุญล้อม กองแผนงาน

[huge_it_slider id=”11″]