อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕**  ๒๕** รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕**  ๒๕** วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕** …

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวิตและความตาย) วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  M.A.(Psychology)  Marathada university  Ph.D.(Psychology)  Marathada university พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  – …

อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาไทย) วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  พธ.บ.(สังคมศึกษา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๙  รป.ม.(นโบบายสาธารณะและการบริหารบุคคล) ศรีปทุม ๒๕๔๘  –  พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล, ผศ.  *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาไทย วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  พธ.บ.(ภาษาไทย)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …