รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ประจำปีการศึกษา 2567

📢📢รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก 🔆สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย🔆 ประจำปีการศึกษา 2567

⭐️เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุ⭐️ #เรียนรู้ชีวิตเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและจากลาอย่างงดงาม

💥– เรียนรู้จิตวิทยาชีวิตและความตาย

💥– เรียนรู้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับชีวิต

💥– เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเชิงพุทธองค์รวม

💥– เรียนรู้การให้คำปรึกษาเชิงพุทธ

ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท

📍เรียนที่ อาคารเรียน มจร. วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. #จิตวิทยาชีวิตและความตาย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร
ป.โท จิตวิทยาชีวิตและความตาย

ป.เอก จิตวิทยาชีวิตและความตาย

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

__พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ภายในหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

__ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

__ทั้งนี้ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรคู่ภาคภาษาอังกฤษ

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาภราดร ภูริสสโร (สุวรรณรัตน์), ดร. อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖ , พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (ภาษาศาสตร์), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาพุทธจิตวิทยา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาพุทธจิตวิทยา และได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาแด่นิสิตระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ จึงจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสนันสนุนเป็นลำดับมา รวมเป็นเงินจัดมอบทุนทั้งสิ้น ๘๕๑,๙๕๐ บาท ปัจจัยทั้งหมดได้รับการร่วมบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.) และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา

______________________________

Tuesday, November 7, 2023 at 1:00 p.m.

Department of Psychology Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University A scholarship award ceremony was held. Bachelor’s degree in Psychology Department of Buddhist Psychology and received mercy from Ven. Phra Thammawatcharabandit, Prof. Dr. Rector MCU, presided over the ceremony.

Department of Psychology Faculty of Humanities Granted scholarships to undergraduate students. From the academic year 2021 to the present to provide encouragement for the studies of students who are currently studying. Therefore, scholarships were established to support education in order. The total amount of scholarship money awarded is 851,950 baht. All scholarships are donated by generous people. Alumni, current students in the graduate program Master’s Degree, Doctorate Degree, Major: Life and Death Psychology, Buddhist Psychology and the Certificate Program in Buddhist Counseling Psychology (P.C.P.) and faculty members of the Department of Psychology

รูปภาพ: https://photos.app.goo.gl/prjdAfnfnURKPc7c7

คณะมนุษยศาสตร์ มจร. เข้าเสนอและชี้แจงแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์

25 ต.ค.2566 เวลา 13.30 น.

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มจร. เข้าเสนอและชี้แจงแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี

__________________________

25 Oct. 2023 at 1:30 p.m.

Phrakru Sangkharak Ekaphat Aphichanto, Assoc. Prof. Dr. Dean Phra Maha Suthep Sutthiyano, Asst. Prof. Dr. Deputy Dean for Academic Affairs Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothithirarot, Deputy Dean for Administration Faculty of Humanities, MCU, presented and explained the plan for preparing to enter the higher education grouping of the Faculty of Humanities. To the University Council, Room 401, Office of the President Building

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และโครงสัมนาการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

วันเสาร์ที่ 30 กันยายยน 2566

หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และโครงสัมนาการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ ณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Saturday 30 September 2023

Master’s-Doctorate Program in Life and Death Psychology Department of Psychology Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University Organize an orientation program for new students and a seminar on holistic patient care based on Buddhist principles.At Wat Mahathat, Tha Phrachan, Phra Nakhon District, Bangkok

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมเดินทางนำโดยผู้บริหารคณาาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/English program รวมผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ 70 รูป/คน ใช้รถบัสมหาวิทยาลัย 2 คัน
การศึกษาดูงานนอกสถานนี้เพื่อให้นิสิตมีประสบการจริงในรายวิชาเฉพาะวิชาสถานที่สำคัญทางศาสนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์  เช่น ๑. เพื่อให้อาจารย์นำนิสิตได้ศึกษาสถานที่จริงทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนแก่ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนิสิตและงานสอนของอาจารย์ที่สมบูรณ์ ๓.นิสิตได้พัฒนา สังคมและสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ป.ภท.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท (เทอมละ 6,000 บาท)

ค่าสมัคร 300 บาท *สามารถขอ หรือ ขยายวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่ 4-5 กันยายน 2566

___คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวิจัย เรื่อง โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา โดย #พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

___ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลองและมีการและเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจกรรม กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗) และแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งสุดท้าย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลงานในด้านนี้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย

-ดร.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการกองแผน -ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ -ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น -ผศ.ดร.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่ -ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศีรสะเกษ -ดร.ศตพล ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ซึ่งเป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ ทำการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในวันนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับแผนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจะได้นำเอาแผนพัฒนาที่ผ่านการวิพากษ์นี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป