Category Archive ข่าวสาร

Byphuen

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.เอก พุทธจิตวิทยา

วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ได้เมตตามาเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และได้เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนพุทธจิตวิทยาอย่างไรให้ได้ดวงตาเห็นธรรม” โดยพร้อมกันนี้ยังเป็นประธานรับมอบห้องเรียนที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโดยมีคุณจันทร แสงสุวรรณวาวเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้อธิการบดีได้เมตตาเจิมห้องดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สืบไป งานดังกล่าวจัดขึ้น   ณ ห้อง A301 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Bygifzy

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

ข่าว ภาพ : พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.

Bygifzy

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มจร.

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เข้าร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2560

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

 

Byphuen

นิสิตปี ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยาลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติการให้การปรึกษา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา โดยการนำของพระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา และอาจารย์ ญาณินี ภู่พัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาได้ลงพื้นที่ฝึกการให้การปรึกษาและทำกิจกรรมร่วมกันสมาชิกชุมชน ณ วัดทอง ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสมาชิกชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๕๐คน

ข่าว ภาพ : นายวัชระ สุวัฒน์

 

Bygifzy

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

สถาบันภาษา  มจร.ได้เชิญ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ไปเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอก มจร.วิทยาเขต นครราชสีมา

 

 

 

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

Bygifzy

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่ง พม.จิรฉันท์ จิรเมธี,  พอ.วิเชียร ปริชาโน,ดร. , ผศ.สุชน ประวัติดี, ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงและ อ.เชน นคร เข้าอบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

ณ กุสุมารีสอท จ.สระบุรี

 

Bygifzy

นิสิต ป.ตรี ภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ได้นำพานิสิตภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 มาศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ  สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตำรวจ

ในรายวิชาสรีรจิตวิทยา

 

          

 

ข่าว ภาพ : พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ

Bygifzy

นิสิต ป.โท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่10 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผอ.หลักสูตร ป.โท พุทธจิตวิทยาพร้อมด้วยอาจารย์ภาคจิตวิทยา ป.โท ได้นำพานิสิต

ป.โท พุทธจิตวิทยา จำนวน 8 รูป/คน จะไปลงปฏิบัติงานภาคสนามที่ รพ.ชลประทาน

Byphuen

ภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่English program

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร นำโดย ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ และพระอาจารย์ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(English program) พร้อมทั้งคณาจารย์ของภาควิชาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่แก่นิสิตในหลักสูตร จำนวน ๖๐ รูป ณ ห้อง C501 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการ ชี้แจง กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติและแนะนำวิธีการเรียนเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดความช่วยเหลือที่จำเป็นหากนิสิตประสบปัญหา ทั้งพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร. รองคณบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิต

Bygifzy

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ เอ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระมหาเผื่อน กิตฺตโสภโณ,ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นิสิตให้ทราบเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ
๒. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน มีความเข้าใจในการเรียน การสอนระดับอุดมศึกษา
๔. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรภายในคณะ
๕.เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และคณาจารย์ของคณะ
๖. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์
พบปะผู้บริหาร และรับฟังหลักคิดและแนวปฏิบัติในการเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมทางศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง
และกิจกรรมมนุษยศาสตร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม