คลังข้อมูล ข่าวสาร

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตตร์ นำโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณและดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนาได้จัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา ที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันธัญญารักษ์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค ต.นครหลวง จ.พระนครศรีิอยุธยา ทั้งนี้เพื่อนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา

 

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์

วันที่ 6 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ระยะที่ 12

ณ ห้อง ประชุม มวก.

 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ

วันที่ 4-5 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ  ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 “ทางสว่างของจิตเวช” รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร : The 1st International Recovery Alliance Conference “Bringing Mental Illness Into The Light” วันที่ 4-5 กันยายน 2560

 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 ณ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

 

 

ข่าว ภาพ : อาจารย์ชนันทกรณ์

 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ อบรมการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร. ,พระวิเชียร ปริชาโน, ดร., พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร, อาจารย์เชน นคร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์

ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มจร.

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 1 กันยายน 2560

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้ประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4/2560 ในการนี้ได้มีอาจารย์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาดังนี้

 

1.ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตให้กับคณะมนุษยศาสตร์ และทางคณะมนุษยศาสตร์นำโดยคณบดี ได้มอบเงินไปยังหัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาค เพื่อให้ภาควิชาได้มอบเป็นทุนแก่นิสิตต่อไป ภาควิชาละ 10,000 บาท

 

2.ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร  ได้บริจาคเงินซื้อโต๊ะเก้าอี้เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ให้กับคณะมนุษยศาสตร์สำหรับนิสิตได้นั่งทำงานและอ่านหนังสือ หน้าห้องสำนักงานเลขาคณะมนุษยศาตร์และได้บริจาคเงินอีก 10,000 บาทให้กับคณะมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิต

 

3.ผศ.ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม ได้บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

ทางคณะมนุษยศาสตร์จึงขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

ข่าว : พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร

ภาพ : นางสาวลลิตา พิมพ์รัตน์

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

นายจักษฐาปนิค บุญฤทธ์และนายวัชระ สุวัฒน์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์  ได้ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับหน่วยงานสำนักทะเบียนและวัดผล  มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการรับเข้าศึกษา
๓. ด้านการจัดตารางเรียนการสอน
๔. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา
๕. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

พระมหาประสิทธิ์ ญานปฺปทีโป และอาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์

ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”

ณ. ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี มจร.วังน้อย

 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.เอก ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดพิธีโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม บางชุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พิธีกร นำโดย รท.หงษ์ลดา กล้าหาร (นิสิต ป.เอก ภาษาศาสตร์ รุ่นที่ ๑)

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.เอก พุทธจิตวิทยา

วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ได้เมตตามาเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และได้เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนพุทธจิตวิทยาอย่างไรให้ได้ดวงตาเห็นธรรม” โดยพร้อมกันนี้ยังเป็นประธานรับมอบห้องเรียนที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโดยมีคุณจันทร แสงสุวรรณวาวเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้อธิการบดีได้เมตตาเจิมห้องดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สืบไป งานดังกล่าวจัดขึ้น   ณ ห้อง A301 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xUmdnKexfA0[/embedyt]