คณะมนุษยศาสตร์ มจร

Author : gifzy

ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม

นิสิต ป.โท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา

gifzy
วันที่10 สิงหาคม 2560 ผศ.
ข่าวสาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้เลขานุการสำนักงานคณบดีเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

gifzy
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณบ
ข่าวสาร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา พุทธจิตวิทยาเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

gifzy
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หล
ข่าวสาร

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“

gifzy
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560