Author Archive gifzy

Bygifzy

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

สถาบันภาษา  มจร.ได้เชิญ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ไปเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอก มจร.วิทยาเขต นครราชสีมา

 

 

 

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

Bygifzy

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่ง พม.จิรฉันท์ จิรเมธี,  พอ.วิเชียร ปริชาโน,ดร. , ผศ.สุชน ประวัติดี, ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงและ อ.เชน นคร เข้าอบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

ณ กุสุมารีสอท จ.สระบุรี

 

Bygifzy

นิสิต ป.ตรี ภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ได้นำพานิสิตภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 มาศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ  สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตำรวจ

ในรายวิชาสรีรจิตวิทยา

 

          

 

ข่าว ภาพ : พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ

Bygifzy

นิสิต ป.โท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่10 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผอ.หลักสูตร ป.โท พุทธจิตวิทยาพร้อมด้วยอาจารย์ภาคจิตวิทยา ป.โท ได้นำพานิสิต

ป.โท พุทธจิตวิทยา จำนวน 8 รูป/คน จะไปลงปฏิบัติงานภาคสนามที่ รพ.ชลประทาน

Bygifzy

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ เอ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระมหาเผื่อน กิตฺตโสภโณ,ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นิสิตให้ทราบเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ
๒. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน มีความเข้าใจในการเรียน การสอนระดับอุดมศึกษา
๔. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรภายในคณะ
๕.เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และคณาจารย์ของคณะ
๖. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์
พบปะผู้บริหาร และรับฟังหลักคิดและแนวปฏิบัติในการเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมทางศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง
และกิจกรรมมนุษยศาสตร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

 

   


Bygifzy

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ ได้นำนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์ โดยความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้นิสิตได้ฝึกทำ mini research จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริง ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วม 3 รูป/คน คือ

1.พระSacksakhone Voravong สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3

2.พระปรัชญา ใจกาศ ชั้นปีที่ 2

3.นายเจษฎา จันทร์สว่าง สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3

 

ภาพข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร., อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์


Bygifzy

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้เลขานุการสำนักงานคณบดีเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้เลขานุการสำนักงานคณบดีเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยที่ประชุมมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. เป็นประธาน และมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา. พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต .ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี

ที่ประชุมได้มีมติจะจัดงาน ๑๓๐ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาขึ้น ในวันที่ 13-14 กันยายน 2560

และในวันที่ 15-17 กันยายน 2560 มจร.จะมีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการจัดงานดังกล่าวมีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมีองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาจำนวน ๖๐ หน่วยงาน เดินทางมาจัดนิทรรศการ รอบห้องประชุม มวก ชั้นล่างและชั้นบน  ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติประยุกต์เป็นกิจกรรมหลัก

ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะเลิศ

ส่วนที่ ๓ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และเจริญจิตภาวนา

ส่วนที่ ๔ เป็นการจัดสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔

ส่วนที่ ๕ เป็นการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆตามลำดับ

 

ภาพข่าว : เลขาคณะมนุษยศาสตร์ (1 สค.60)

 

Bygifzy

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา พุทธจิตวิทยาเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

พุทธจิตวิทยาเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2559   โดยกรรมการภายนอกจาก สกอ.

อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน จาก มศว.เป็นประธาน

 

Bygifzy

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์, ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ระบบการศึกษา 4.0 และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
ภาพข่าว : รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์