คณะมนุษยศาสตร์ มจร

เอกสารมคอ. ของหลักสูตรปริญญาตรี ทุกหลักสูตร

เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวิตและความตาย

เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา


เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์