คณะมนุษยศาสตร์ มจร

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

Executive Board of faculty of humanities

 

พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดี
ประธานกรรมการ


Phramaha Phuen Kittisobhano,Ph.D.
Dean

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ


Phramaha Phuen Kittisobhano,Ph.D.
Vice-dean for Administrative affairs

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ


Asst.Prof.Dr.Methaphan photitheerarot
Vice-dean for Academic affairs

รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Assoc.Prof. Ruangdech Pankuankat
Expert

รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Assoc.Prof. Methavee Udomdhammanubav
Expert

รศ.ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Asst.Prof. Roengchai Muenchana
Expert

ดร.คำเอียง กองสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Dr.Khameang Kongsin
Expert

ผศ.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย


Asst.Prof. Kreangsak Ploysaeng
Head of Thai department

ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ


Asst.Prof. Veerakarn Kanokkamalesh
Head of foreign languages department

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครืองดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา


Asst.Prof.Siriwat Srikruadong
Head of psychology department

พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร(เจือจันทร์)
เลขานุการสำนักงานคณบดี
กรรมการ/เลขานุการ


Phra Vidhur Thanamkaro(Juajan)
Secretary of dean office