คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

Executive Board of faculty of humanities

 

พระศรีสิทธิมุนี
คณบดี
ประธานกรรมการ


Phrasrisiddhimuni
Dean

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ


Phrasuthep Sutdhiyano
Vice-dean for Academic affairs

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครืองดง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ


Asst.Prof.Dr.Siriwat Srikruadong
Vice-dean for Administrative affairs

รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Assoc.Prof. Ruangdech Pankuankat
Expert

นางนงลักษณ์ ไชยเสโน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


…………
Expert

รศ.ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


Asst.Prof. Roengchai Muenchana
Expert

ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ


………
Expert

ผศ.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย


Asst.Prof. Kreangsak Ploysaeng
Head of Thai department

ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ


Asst.Prof. Veerakarn Kanokkamalesh
Head of foreign languages department

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา


Asst.Prof.Prayoon
Head of psychology department

  พระมหาถาวร ถาวรเมธี
เลขานุการสำนักงานคณบดี
กรรมการ/เลขานุการ


…….

Secretary of dean office

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.