สถิตินิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถิตินิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับนิสิตปริญญาตรี

ชั้นปี บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
ชั้นปี ๑
ชั้นปี ๑ (English program)
ชั้นปี ๒
ชั้นปี ๒ (English program)
ชั้นปี สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปี สาขาวิชาจิตวิทยา
ชั้นปี สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ชั้นปี ๓ (English program)
ชั้นปี ๔
ชั้นปี ๔ (English program)
รวม ๔ ชั้นปี
ปฏิบัติศาสนกิจ

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

รุ่นที่ ปีที่รับเข้า จำนวนที่รับเข้า สำเร็จการศึกษาแล้ว คงเหลือ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๔ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๕ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๖ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๗ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๘ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๙ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๑๐ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รวม 00 00 00 00 00 00

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

รุ่นที่
ปีที่รับเข้า
จำนวนที่รับเข้า
สำเร็จการศึกษาแล้ว
คงเหลือ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๔ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๕ ๒๕๕
รวม
00
00
00
00
00
00

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รุ่นที่
ปีที่รับเข้า
จำนวนที่รับเข้า
สำเร็จการศึกษาแล้ว
คงเหลือ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๔ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๕ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๖ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๗ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๘ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๙ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รุ่นที่ ๑๐ ๒๕๕
00
00
00
00
00
00
รวม
00
00
00
00
00
00

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(English program)

รุ่นที่ ปีที่รับเข้า จำนวนที่รับเข้า สำเร็จการศึกษาแล้ว คงเหลือ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๔ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๕ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๖ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๗ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๘ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๙ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๑๐ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รวม 00 00 00 00 00 00

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

รุ่นที่ ปีที่รับเข้า จำนวนที่รับเข้า สำเร็จการศึกษาแล้ว คงเหลือ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๔ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๕ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๖ ๒๕๕
รวม 00 00 00 00 00 00

สถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รุ่นที่ ปีที่รับเข้า จำนวนที่รับเข้า สำเร็จการศึกษาแล้ว คงเหลือ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
รุ่นที่๑ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๒ ๒๕๕ 00 00 00 00 00 00
รุ่นที่ ๓ ๒๕๕
รวม 00 00 00 00 00 00

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.