คณะมนุษยศาสตร์ มจร

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
  พธ.บ.(ครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
  M.A.(Clinical psychology)  Marathwda university ๒๕๓๕
 Ph.D.(Psychology)  Marathwda university ๒๕๔๐
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๖
 M.A.(Clinical psychology)

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

 Marathwda university

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๒๕๔๘

 

 Ph.D.(Psychology)  Marathwda university ๒๕๔๗
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  กรุงเทพ ๒๕๓๕
 ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๓
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**

 

Related posts