ผู้บริหาร

By

ผู้บริหาร

คณบดี(Dean)

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Ven.Ekkapatr Abhichando, Asst.Prof.Dr.
Dean

 


รองคณบดี(Deputy Dean)

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Phramaha Phuen Kittisobhano,Ph.D.
Vice-dean for Administrative affairs
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Dr.Methaphan photitheerarot
Vice-dean for Academic affairs

พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร
เลขานุการสำนักงานคณบดี
Ven.Vidur Dhanamkaro
Secretary of Dean office

หัวหน้าภาควิชา(Head of Department)

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
Asst,Prof. Kreangsak Ploysaeng
Head of Thai Department
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
Asst,Prof. Dr. Veerakarn Kanokkamalesh
Head of Foreign Languages Department
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
Asst,Prof. Dr. Siriwat Srikruadong
Head of Psychology Department

ผู้อำนวยการหลักสูตร(Program Directors)

ผศ.ดร.ปรีชาคะเนตนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(ภาษาศาสตร์)
Assoc. Prof. Dr. Preecha Kanetnork
Director of Ph.D.(Linguistics) Program
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(พุทธจิตวิทยา)
Asst,Prof. Dr. Siriwat Srikruadong
Director of Ph.D.(Buddhist Psychology) Program
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(ชีวิตและความตาย)
Ven.Ekkapatr Abhichando, Asst.Prof.Dr.
Director of M.A.(Life and Death Studies) Program
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(พุทธจิตวิทยา)
Asst,Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Director of M.A.(Buddhist Psychology) Program
พระมหาปรีชา ปริชาโร.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ven.Preecha Parijano, Dr.
Director of M.A.in English (International Program)
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Assoc. Prof. Nilrat Klinchan
Director of M.A.in Linguistics
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี
(ภาษาอังกฤษ)(English program)
Ven.Titawong Anuttaro
Director of B.A. in English (English Program)

About the author

administrator