คณะมนุษยศาสตร์ มจร

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของคณะมนุษศาสตร์ ประกอบด้วย

 

พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร,
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา), พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
เลขานุการสำนักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา
Ven.Withoon Danamkaro

Secretary of Dean office

 

นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์(ดิษฐ์),
พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mr.Pradit Senpanassak
General Service Officer

 

นายจักษฐาปนิษฐ์ ปุญญฤทธิ์(่จี),
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mr.Chakdhapanis Bunyarid
General Administration Officer

 

นายวัชระ สุวัฒน์(อาย),
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง)
Mr.Vatcha Suvat
General Administration Officer

 

พระมหาสมศักดิ์ อติเมโธ,
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Ven. Somsak atimedho
Cooperator of M.A.(Buddhist Psychology) program

 

พระหน่อแสง อคฺคเสโน,
B.A. in Philosophy
M.A. in English (International Program)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Cooperator of Ph.D.(Linguistics)
Ven.Nawsaeng  Aggaseno
Coordinator of Ph.D.(Linguistics) 

 

นางสาวลลิตา พิมรัตน์(จิ๊บ),
B.A. in Business English
M.A. in Linguistics
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(English program)
Miss Lalita Pimrat
Cooperator of B.A. in English (English program)

 

นายสมโภช บินศรี(อ้วน),
พธ.บ.(จิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Mr.Sompoch Binsri
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวพัทธนันท์ บุญแรง(เบ็ญ),
น.บ.(นิติศาสตร์)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Paddhanan Boonraeng
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวรัชดา ลำประไพ(บี),
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Ratchada Lumprapai
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวนิจวรรณ ใจสุข(ชะเอม),
ค.บ.(ครุศาสตร์)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Nijawan Jaisuk
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

Related posts