คณะมนุษยศาสตร์ มจร

ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดประชุม ประภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประุชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Related posts