คณะมนุษยศาสตร์ มจร

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตตร์ นำโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณและดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนาได้จัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา ที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันธัญญารักษ์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค ต.นครหลวง จ.พระนครศรีิอยุธยา ทั้งนี้เพื่อนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา

 

Related posts