คณะมนุษยศาสตร์ มจร

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์

วันที่ 6 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ระยะที่ 12

ณ ห้อง ประชุม มวก.

 

Related posts