คณะมนุษยศาสตร์ มจร

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 ณ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

 

 

ข่าว ภาพ : อาจารย์ชนันทกรณ์

 

Related posts