คณะมนุษยศาสตร์ มจร

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

นายจักษฐาปนิค บุญฤทธ์และนายวัชระ สุวัฒน์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์  ได้ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับหน่วยงานสำนักทะเบียนและวัดผล  มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการรับเข้าศึกษา
๓. ด้านการจัดตารางเรียนการสอน
๔. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา
๕. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน

 

Related posts