คณะมนุษยศาสตร์ มจร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

ข่าว ภาพ : พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.

Related posts