คณะมนุษยศาสตร์ มจร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มจร.

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เข้าร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2560

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

 

Related posts