คณะมนุษยศาสตร์ มจร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

สถาบันภาษา  มจร.ได้เชิญ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ไปเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอก มจร.วิทยาเขต นครราชสีมา

 

 

 

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

Related posts