คณะมนุษยศาสตร์ มจร

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่ง พม.จิรฉันท์ จิรเมธี,  พอ.วิเชียร ปริชาโน,ดร. , ผศ.สุชน ประวัติดี, ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงและ อ.เชน นคร เข้าอบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

ณ กุสุมารีสอท จ.สระบุรี

 

Related posts