คณะมนุษยศาสตร์ มจร

นิสิต ป.โท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่10 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผอ.หลักสูตร ป.โท พุทธจิตวิทยาพร้อมด้วยอาจารย์ภาคจิตวิทยา ป.โท ได้นำพานิสิต

ป.โท พุทธจิตวิทยา จำนวน 8 รูป/คน จะไปลงปฏิบัติงานภาคสนามที่ รพ.ชลประทาน

Related posts