คณะมนุษยศาสตร์ มจร

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์, ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ระบบการศึกษา 4.0 และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
ภาพข่าว : รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
Related posts