Monthly Archive ธันวาคม 2017

คณะมนุษย์จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะมนุษยศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตตร์ นำโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณและดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนาได้จัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา ที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันธัญญารักษ์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค ต.นครหลวง จ.พระนครศรีิอยุธยา ทั้งนี้เพื่อนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา