Monthly Archive กันยายน 2017

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์

วันที่ 6 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ระยะที่ 12

ณ ห้อง ประชุม มวก.

 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ

วันที่ 4-5 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ  ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 “ทางสว่างของจิตเวช” รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร : The 1st International Recovery Alliance Conference “Bringing Mental Illness Into The Light” วันที่ 4-5 กันยายน 2560

 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 ณ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

 

 

ข่าว ภาพ : อาจารย์ชนันทกรณ์

 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ อบรมการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร. ,พระวิเชียร ปริชาโน, ดร., พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร, อาจารย์เชน นคร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์

ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มจร.

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 1 กันยายน 2560

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้ประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4/2560 ในการนี้ได้มีอาจารย์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาดังนี้

 

1.ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตให้กับคณะมนุษยศาสตร์ และทางคณะมนุษยศาสตร์นำโดยคณบดี ได้มอบเงินไปยังหัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาค เพื่อให้ภาควิชาได้มอบเป็นทุนแก่นิสิตต่อไป ภาควิชาละ 10,000 บาท

 

2.ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร  ได้บริจาคเงินซื้อโต๊ะเก้าอี้เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ให้กับคณะมนุษยศาสตร์สำหรับนิสิตได้นั่งทำงานและอ่านหนังสือ หน้าห้องสำนักงานเลขาคณะมนุษยศาตร์และได้บริจาคเงินอีก 10,000 บาทให้กับคณะมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิต

 

3.ผศ.ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม ได้บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

ทางคณะมนุษยศาสตร์จึงขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

ข่าว : พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร

ภาพ : นางสาวลลิตา พิมพ์รัตน์