Monthly Archive สิงหาคม 2017

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

นายจักษฐาปนิค บุญฤทธ์และนายวัชระ สุวัฒน์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์  ได้ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับหน่วยงานสำนักทะเบียนและวัดผล  มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการรับเข้าศึกษา
๓. ด้านการจัดตารางเรียนการสอน
๔. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา
๕. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

พระมหาประสิทธิ์ ญานปฺปทีโป และอาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์

ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”

ณ. ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี มจร.วังน้อย

 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.เอก ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดพิธีโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม บางชุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พิธีกร นำโดย รท.หงษ์ลดา กล้าหาร (นิสิต ป.เอก ภาษาศาสตร์ รุ่นที่ ๑)

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.เอก พุทธจิตวิทยา

วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ได้เมตตามาเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และได้เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนพุทธจิตวิทยาอย่างไรให้ได้ดวงตาเห็นธรรม” โดยพร้อมกันนี้ยังเป็นประธานรับมอบห้องเรียนที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโดยมีคุณจันทร แสงสุวรรณวาวเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้อธิการบดีได้เมตตาเจิมห้องดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สืบไป งานดังกล่าวจัดขึ้น   ณ ห้อง A301 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

ข่าว ภาพ : พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มจร.

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เข้าร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา 130 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2560

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

 

นิสิตปี ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยาลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติการให้การปรึกษา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา โดยการนำของพระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา และอาจารย์ ญาณินี ภู่พัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาได้ลงพื้นที่ฝึกการให้การปรึกษาและทำกิจกรรมร่วมกันสมาชิกชุมชน ณ วัดทอง ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสมาชิกชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๕๐คน

ข่าว ภาพ : นายวัชระ สุวัฒน์

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

สถาบันภาษา  มจร.ได้เชิญ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ไปเป็นประธานสอบวัดผลภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอก มจร.วิทยาเขต นครราชสีมา

 

 

 

ข่าว ภาพ : ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่ง พม.จิรฉันท์ จิรเมธี,  พอ.วิเชียร ปริชาโน,ดร. , ผศ.สุชน ประวัติดี, ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงและ อ.เชน นคร เข้าอบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

ณ กุสุมารีสอท จ.สระบุรี

 

นิสิต ป.ตรี ภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ได้นำพานิสิตภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 มาศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ  สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตำรวจ

ในรายวิชาสรีรจิตวิทยา

 

          

 

ข่าว ภาพ : พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ