Category Archive ข่าวสาร

ByNawseng

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๓ เลือกสาขาวิชา

ByNawseng

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

 

ByNawseng

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานฉลองครบ ๖๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร  ประกอบด้วย

๑.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. (รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร)

๒.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา) และ

๓.ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)

 

ByNawseng

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องกรค์แห่งความเป็นเลิศ นำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน ณ ห้อง ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ByNawseng

ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดประชุม ประภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประุชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Byphuen

คณะมนุษย์จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะมนุษยศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Byphuen

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตตร์ นำโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณและดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนาได้จัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยา/พุทธจิตวิทยา ที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันธัญญารักษ์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค ต.นครหลวง จ.พระนครศรีิอยุธยา ทั้งนี้เพื่อนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่จะออกฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา

 

Bygifzy

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์

วันที่ 6 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาทั้งสามภาคและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ระยะที่ 12

ณ ห้อง ประชุม มวก.

 

Bygifzy

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ

วันที่ 4-5 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเข้าสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติ  ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 “ทางสว่างของจิตเวช” รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร : The 1st International Recovery Alliance Conference “Bringing Mental Illness Into The Light” วันที่ 4-5 กันยายน 2560

 

Bygifzy

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 ณ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

 

 

ข่าว ภาพ : อาจารย์ชนันทกรณ์