คลังข้อมูล ข่าวสาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๔๒ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔๑ รูป/คน
๒. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ รูป/คน
๓. เข็มเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ คน
ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ข่าวจาก: MCU TV-Channel

Faculty of Humanities, Admission for Ph.D. Candidates Program in Linguistics

Faculty of Humanities, Department of Foreign Languages, Admission for Ph.D. Candidates Program in Linguistics of Academic Year 2018

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และพระวิทูรย์  ฐานงฺกโร เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยกองการสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร มีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร มจร” โดยมีพระครูพิศาลสรวุฒิ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถวายรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กรมหาจุฬาฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารองค์กรนั้น

ข่าวและภาพ : กองการสื่อสารองค์กร มจร.

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

นายวัชระ  สุวัฒน์ นางสาวรัชดา  ลำประไพ และนางสาวนิจวรรณ  สุขใจ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยกองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวรูปภาพ: บุญล้อม กองแผนงาน

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๓ เลือกสาขาวิชา

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานฉลองครบ ๖๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร  ประกอบด้วย

๑.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. (รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร)

๒.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา) และ

๓.ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)

 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องกรค์แห่งความเป็นเลิศ นำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน ณ ห้อง ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดประชุม ประภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประุชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

คณะมนุษย์จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะมนุษยศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา