คลังข้อมูล อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
  พธ.บ.(ครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
  M.A.(Clinical psychology)  Marathwda university ๒๕๓๕
 Ph.D.(Psychology)  Marathwda university ๒๕๔๐
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๖
 M.A.(Clinical psychology)

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

 Marathwda university

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๒๕๔๘

 

 Ph.D.(Psychology)  Marathwda university ๒๕๔๗
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  ๒๕**
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  กรุงเทพ ๒๕๓๕
 ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๓
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 ๒๕**
 ๒๕**
 ๒๕**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวิตและความตาย)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 M.A.(Psychology)  Marathada university
 Ph.D.(Psychology)  Marathada university
พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.นวลวรรณ พูลวสุวรฉัตร
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
  พธ.บ.(ครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
  M.A.(Clinical psychology) Marathada university ๒๕๓๕
 Ph.D.(Clinical psychology) Marathada university ๒๕๔๐
ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๖
 M.A.(Clinical psychology)

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

 Marathwda university

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๒๕๓๘

 

  Ph.D.(Psychology) Marathada university ๒๕๔๗
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  กรุงเทพ  ๒๕๓๕
 ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๓
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)(International program)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 –
 –
 –
 –

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาไทย)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(สังคมศึกษา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๙
 รป.ม.(นโบบายสาธารณะและการบริหารบุคคล) ศรีปทุม ๒๕๔๘
 –
 พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล, ผศ.  *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาไทย
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(ภาษาไทย)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๔๒
 ศศ.ม.(ภาษาไทย) นเรศวร ๒๔๔๖
 –
พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(บริหารการศึกษา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๒
 ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)  ศิลปากร ๒๕๓๕
 –
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘
 ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) ศิลปากร ๒๕๔๒
 ปร.ด.(ภาษาไทย) เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘
ดร.อดุลย์ คนแรง *ป.ธ.๙
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(การสอนภาษาไทย)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
 ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) ศิลปากร ๒๕๔๕
 –
 นายเชน นคร

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(สังคมวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๔
 พธ.ม.(ภาษาศาสตร์)   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔
 –
 พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๔๗
 M.A.(Linguistics)  Banaras Hindu University ๒๕๕๑
 Ph.D.(Linguistics)  Banaras Hindu University ๒๕๕๗
 พระมหาวิเชียร ปริชาโน(หวลโคกสูง)
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๖
 M.A.(Politics)  University of Pune ๒๕๒๘
 รองศาสตราจารย์ นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐
 M.A.(Linguistics)  University of Mysore  ๒๕๓๕
 –
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มั่น เสือสูงเนิน
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๘
 M.A.(Linguistics)  University of Pune ๒๕๓๒
 –
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท พานแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
พธ.บ.(จิตวิทยา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐
ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) ธรรมศาสตร์ ๒๕๔๓
Ph.D.(Psychology) R.T.M. Nagpur university ๒๕๕๖
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
พธ.บ.(ครุศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๘
M.Ed.(Experimental psychology and statistics method) University of Pune ๒๕๓๑
 –
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชน ประวัติดี
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 B.A.(Psychology) Marathwada University ๒๕๓๐
M.A.(Psychology) Marathwada University ๒๕๓๒
 Ph.D.(Psychology)  Marathwada University ๒๕๓๖
ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุุล
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
วท.บ.(จิตวิทยา) เชียงใหม่ ๒๕๒๑
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๘
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐
ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
วท.บ.(จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๐
 –
นางสาวญาณินี ภู่พัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา)

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๐
 พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓
 –
 พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 พธ.บ.(จิตวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๔๔
วท.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)  บูรพา  ๒๕๔๗
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๕
 พระครูพิพิธปริยัติกิจ(ชยันต์ แสนโบราณ)
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)  ศรีปทุม  ๒๕๕๒
 รศ.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รามคำแหง ๒๕๕๕
 พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙
 พระใบฎีกากิตฺติพงษ์ สีลสุทฺโธ(เนียมรอด), ดร.
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  ศรีนครินทรวิโรฒ  ๒๕๓๗
พธ.บ.(ชีวิตและความตาย)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
 –
 นางสาวชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
 วท.บ.(ชีววิทยา)  ศรีนครินทรวิโรฒ  ๒๕๕๗
 วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๒๕๕๗
 พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๗
 ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ