คลังข้อมูล บุคลากร

ผู้บริหาร

คณบดี(Dean)

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Ven.Ekkapatr Abhichando, Asst.Prof.Dr.
Dean

 


รองคณบดี(Deputy Dean)

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Phramaha Phuen Kittisobhano,Ph.D.
Vice-dean for Administrative affairs
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Dr.Methaphan photitheerarot
Vice-dean for Academic affairs

พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร
เลขานุการสำนักงานคณบดี
Ven.Vidur Dhanamkaro
Secretary of Dean office

หัวหน้าภาควิชา(Head of Department)

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
Asst,Prof. Kreangsak Ploysaeng
Head of Thai Department
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
Asst,Prof. Dr. Veerakarn Kanokkamalesh
Head of Foreign Languages Department
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
Asst,Prof. Dr. Siriwat Srikruadong
Head of Psychology Department

ผู้อำนวยการหลักสูตร(Program Directors)

ผศ.ดร.ปรีชาคะเนตนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(ภาษาศาสตร์)
Assoc. Prof. Dr. Preecha Kanetnork
Director of Ph.D.(Linguistics) Program
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก(พุทธจิตวิทยา)
Asst.Prof. Dr. Siriwat Srikruadong
Director of Ph.D.(Buddhist Psychology) Program
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(ชีวิตและความตาย)
Ven.Ekkapatr Abhichando, Asst.Prof.Dr.
Director of M.A.(Life and Death Studies) Program
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(พุทธจิตวิทยา)
Asst,Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Director of M.A.(Buddhist Psychology) Program
พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Asst.Prof.Dr.Ven.Phramaha Suriya Varamedhi
Director of M.A.in Linguistics
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Assoc. Prof. Nilrat Klinchan
Director of M.A.in English(International Program)
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี
(ภาษาอังกฤษ)(English program)
Ven.Titawong Anuttaro
Director of B.A. in English (English Program)

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ฉายา นามสกุล ประจำ/อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คะเนตนอก อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  – ปันเขื่อนขัตย์ อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ นายนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ อัตราจ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คณบดี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร, ดร. อภิฉนฺโท วิเศษหมื่น ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปฐมวรวัฒน์, ดร. (ทองศรี) เอกวํโส เอกพันธุ์ ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม พรหมอยู่ อัตราจ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาณรงค์ศักดิ์,ดร. ฐิติญาโณ ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุริยา, ดร. วรเมธี นักปราชญ์ ประจำ
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย  – หมื่นชนะ อัตราจ้าง
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประจำ
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ ประจำ
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ประจำ
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ประจำ
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อัตราจ้าง
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ประจำ
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. โกวิท พานแก้ว ประจำ
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สุชน ประวัติดี ประจำ
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประพันธ์  – กุลวินิจฉัย อัตราจ้าง
๒๐ อาจารย์ พระราชวรมุนี (พล) อาภากโร ไชยวิชู ประจำ
๒๑ อาจารย์ พระมหาวิเชียร, Ph.D ปริชาโน หวลโคกสูง ประจำ
๒๒ อาจารย์ พระครูพิพิธปริยัติกิจ(ชยันต์),ดร. พุทธธมฺโม แสนโบราณ ประจำ
๒๓ อาจารย์ พระมหาสมนึก, ดร. กิตฺติโสภโณ เศวตรัฐกุล อัตราจ้าง
๒๔ อาจารย์ พระมหาเผื่อน, ดร. กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน ประจำ
๒๕ อาจารย์ พระใบฎีกากิตติพงษ์ , ดร. สีลสุทฺโธ

 

ประจำ
๒๖ อาจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ประจำ
๒๗ อาจารย์ ดร.คำเอียง  – กองสิน อัตราจ้าง
๒๘ อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  – ปิ่นทรายมูล อัตราจ้าง
๒๙ อาจารย์ ดร.จรรยา  – อินทร์อ๋อง อัตราจ้าง
๓๐ อาจารย์ ดร.แม่ชีกาญจนา  – เตรียมธนาโชค อัตราจ้าง
๓๑ อาจารย์ ดร.แม่ชีทัศนา  – จิรสิริธรรม อัตราจ้าง
๓๒ อาจารย์ ดร.ไจตนย์ศรี  – วังพล อัตราจ้าง
๓๓ อาจารย์ ดร.สมโภช  – ศรีวิจิตรวรกุล ประจำ
๓๔ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  – พูนวสุพลฉัตร อัตราจ้าง
๓๕ อาจารย์ ดร.พุทธชาติ  – แผนสมบุญ ประจำ
๓๖ อาจารย์ ดร.กมลาศ  – ภูวชนาธิพงศ์ ประจำ
๓๗ อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง ประจำ
๓๘ อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง  – รัตนงาม อัตราจ้าง
๓๙ อาจารย์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ประจำ
๔๐ อาจารย์ ดร.สมร เกษสม ประจำ
๔๑ อาจารย์ พระครูศรีสุทธิคณารักษ์, ดร. ประจำ
๔๒ อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท ประจำ
๔๓ อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประจำ
๔๔ อาจารย์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล วันทุมมา ประจำ
๔๕ อาจารย์ พระฐิตะวงษ์ อนุตโร ลาเสน ประจำ
๔๖ อาจารย์ พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลุน ประจำ
๔๗ อาจารย์ พระมหาเฉลิมชัย ชยเมธี ชยเมธีกุล ประจำ
๔๘ อาจารย์ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ธนิกกุล ประจำ
๔๙ อาจารย์ นางสาวญาณินี  – ภู่พัฒน์ ประจำ
๕๐ อาจารย์ นางสาวชนันทกรณ์  – เกียรติจานนท์ ประจำ
๕๑ อาจารย์ นายเชน  – นคร ประจำ

 

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ที่ ตำแหน่ง  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์  – ๒๓ ๓๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  –  ๑๕
รองศาสตราจารย์   –  ๑  ๔
ศาสตราจารย์   –
รวม  ๐  ๑๗ ๓๔  ๕๑

 

อาจารย์

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของคณะมนุษศาสตร์ ประกอบด้วย

 

พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร,
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา), พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
เลขานุการสำนักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา
Ven.Withoon Danamkaro

Secretary of Dean office

 

นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์(ดิษฐ์),
พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mr.Pradit Senpanassak
General Service Officer

 

นายจักษฐาปนิษฐ์ ปุญญฤทธิ์(่จี),
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mr.Chakdhapanis Bunyarid
General Administration Officer

 

นายวัชระ สุวัฒน์(อาย),
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง)
Mr.Vatcha Suvat
General Administration Officer

 

พระมหาสมศักดิ์ อติเมโธ,
พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Ven. Somsak atimedho
Cooperator of M.A.(Buddhist Psychology) program

 

พระหน่อแสง อคฺคเสโน,
B.A. in Philosophy
M.A. in English (International Program)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Cooperator of Ph.D.(Linguistics)
Ven.Nawsaeng  Aggaseno
Coordinator of Ph.D.(Linguistics) 

 

นางสาวลลิตา พิมรัตน์(จิ๊บ),
B.A. in Business English
M.A. in Linguistics
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(English program)
Miss Lalita Pimrat
Cooperator of B.A. in English (English program)

 

นายสมโภช บินศรี(อ้วน),
พธ.บ.(จิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Mr.Sompoch Binsri
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวพัทธนันท์ บุญแรง(เบ็ญ),
น.บ.(นิติศาสตร์)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Paddhanan Boonraeng
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวรัชดา ลำประไพ(บี),
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Ratchada Lumprapai
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

 

นางสาวนิจวรรณ ใจสุข(ชะเอม),
ค.บ.(ครุศาสตร์)
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
Miss Nijawan Jaisuk
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program