คณะมนุษยศาสตร์ มจร

Author : gifzy

ข่าวสาร

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตในศตวรรษที่ 21

gifzy
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 อ
ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

gifzy
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นา